काचे मणिः मणौ काचो मुद्रण
काचे मणिः मणौ काचो येषां बिध्दिः प्रवर्तते ।
न तेषां संनिधौ भृत्यो नाममात्रोडपि तिष्ठति ॥

काच को मणि और मणि को काच समजनेवाले राजा के पास नौकर कभी नहीं टिकते ।